మీ బ్లాగు కలుపండి!వేలాది తెలుగు బ్లాగులతో మీ గళం జతచేయండి ఇక్కడినుండి

కథల పోటీలు- నది పై వసుంధర వ్యాఖ్యలు

ఆ ప్రకటనలు పాత పోటీలకు సంబంధించినవే. గడువు పొడిగించబడిందని అనుకోవాలి. ఐతే ఆ విషయం ప్రత్యేకించి తెలియజేయలేదు.

... వసుంధర అక్షరజాలం

You might also likeclose